Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

 

MRiRW konkurs film 1201x507 zielony www 002

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Przypominamy! Trwa II ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

 

Procedury

Procedura przebywania ucznia w szkole

 1. 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.Wszyscy uczniowie wchodzący do budynku będą poddani kontroli temperatury ciała termometrem bezdotykowym.

3.Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zachowania dystansu.

 1. Wszyscy wchodzący do szkoły uczniowie zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust.
 2. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6.Rekomendowany jest kontakt rodzica/opiekuna ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie umieszczony w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu i nosa.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych będą dezynfekowane.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. Sale lekcyjne, korytarze, sanitariaty będą dezynfekowane co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. W czasie przerw uczniowie będą przebywali na świeżym powietrzu ( w zależności od warunków pogodowych)
 9. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie i słuchacze są zobowiązani do zachowania dystansu.
 10. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Podczas korzystania z szatni obowiązują zasady dystansu oraz konieczna jest dezynfekcja rąk.
 12. Obsługa sprzątająca jest zobowiązana do noszenia maseczek.
 13. Biblioteka szkolna czynna codziennie, przy czym obowiązuje dwudniowa kwarantanna dla książek.
 14. Pielęgniarka szkolna przyjmuje wg ustalonego harmonogramu (dwa dni w tygodniu)
 15. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 16. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do posiadania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa, dezynfekcji dłoni.
 17. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 18. Dyrektor Zespołu monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników.
 19. Podczas dezynfekcji będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 20. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostaną wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 21. Obsługa szkoły na bieżąco będzie dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 22. Szkoła zapewni pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawic jednorazowych.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły, internatu

 1. Do pracy w szkole i internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Pracownicy szkoły i internatu zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia- nauczyciele powyżej 60.roku życia nie będą pełnili dyżurów.
 3. W szkole będzie wyznaczona i przygotowana izolatka (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a pracownik zostanie odsunięty od pracy i nastąpi izolacja pracownika
 5. W przypadku zakażenia SARS-CoV-2 szkoła zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie z potencjalnym chorym, które miały z nią kontakt.
 6. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 1. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna osoba.
 2. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 1. W przypadku lekkich objawów Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu. Pracownik nie może korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji
 1. W przypadku stanu poważnego, gdzie pracownik wymaga hospitalizacji, Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację, wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem - do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji.
 1. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się z izolowanym najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.
 1. Dyrektor wydziela  odrębne pomieszczenie, które będzie pełnić  funkcję izolatki.

       Izolatka, w której  przebywał  chory jest bardzo      dokładnie sprzątana z użyciem

         właściwych detergentów, wietrzona i odkażana.  Obszar, w którym poruszał się i

         przebywał     pracownik,    należy  poddać gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie z

         funkcjonującymi  w  podmiocie  procedurami  oraz  zdezynfekować powierzchnie

         dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 1. Odrębne pomieszczenie do izolacji
 • Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcję izolatki.
 • Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,
 • Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować
 1. Izolacja ucznia
 • Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, biegunka) izoluje go w odrębnym pomieszczeniu..
 • Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum
 • Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz szkoły.
 • W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 • Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły
 • Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły
 • Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru ucznia ze szkoły
 1. Rodzic/opiekun odbierający ucznia ze szkoły
 • Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły,   czeka na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko ucznia. Uczeń niepełnoletni z objawami choroby nie może sam opuścić szkoły!
 • Pracownik szkoły, w maseczce, fartuchu i w rękawicach ochronnych przyprowadza ucznia do drzwi i oddaje pod opiekę rodzicowi/ prawnemu opiekunowi.
 • Rodzic może podejść i otwierać drzwi   – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta

Zakończenie procedury odbioru ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Pracownik szkoły

 • Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.
 • Izolatka, w  której przebywał uczeń jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem  właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal.

Dyrektor szkoły

 • Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych uczniów i pracowników szkoły informuje najbliższą powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.

Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły.

Zadania wychowawcy klas pierwszych w czasie epidemii

 1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
 2. aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
 3. preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z

wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,

 1. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w razie trwania zajęć on-line,

    

 1. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.
 1. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.
 1. Wychowawca zorganizuje we wrześniu spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców), na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.

  

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka dostępna jest dla uczniów w określonych godzinach jej pracy.
 3. Korzystając z biblioteki uczniowie zachowują zasady bezpieczeństwa.
 4. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 5. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznaczono oddzielne strefy komunikacyjne:
 6. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
 7. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
 8. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).
 9. W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 10. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 11. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 12. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali       dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.


KOMUNIKAT

w sprawie obowiązku noszenia maseczek od 2.09.2020

Rozp. RM z  dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz. U.  poz.1356, 1393, 1425 i 1484 oraz ost. zm. poz. 1505

To zmiana opublikowana wczoraj i obowiązuje od dzisiaj 2 września 2020

 • 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 1. c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej. handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

 

 

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.