Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Aktywna tablica

„Aktywna tablica” - rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 

Nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu szerokiego wykorzystywania TIK i doprowadzenie do upowszechniania interaktywnych metod na zajęciach z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

- rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się

- kształcenie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej

- rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli

-wspieranie innowacyjnych metod pracy

-wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach:

http://www.atywnatablica.org/o-programie/

http://www.gov.pl/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 

Przystąpienie do programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

-uczestniczenia przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

-uczestniczenia przynajmniej przez jednego nauczyciela szkoły w międzynarodowych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w tym:

-udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli

-zorganizowanie w szkole, w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu

-dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych, z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk

-wyznaczanie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołania nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK

- wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu

-sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1-4 oraz:

-ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w procesie uczenia się, charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu

-wypełnienia ankiet dotyczących realizacji Programu

-udział w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

 

 

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.