Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Kształcenie rolnicze w Boninie

     Przedstawiamy czwarty z kolei, artykuł   z a t y t u ł o w a n y „Kształcenie rolnicze w Boninie”. Wspólną troską kierownictwa i nauczycieli w realizacji programu nauczania jest to, by było to kształcenie z każdym rokiem bardziej efektywne i nowocześniejsze, zmierzające „ku przyszłości”.

   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, jest jedną z czterdziestu pięciu szkół w Polsce podległych Ministerstwu Rolnictwa.

W województwie zachodniopomorskim w gestii Ministerstwa Rolnictwa jest jeszcze Zespół Szkół w Mieszkowicach.

Podporządkowanie Bonina Ministerstwu Rolnictwa, nakłada na szkołę obowiązek kształcenia w zawodach rolniczych. Zdobycie kwalifikacji rolniczych jest konieczne, z chwilą ubiegania się producentów o unijne dotacje rolnicze na rozwój gospodarstwa.

W Zespole Szkół w Boninie uzyskanie kwalifikacji rolniczych jest możliwe w systemie dziennym przez młodzież i zaocznie przez osoby dorosłe. Na obie formy kształcenia na rok szkolny 2013/2014 nabór był zadawalający. Bonin obronił się przed konsekwencją zwalniania nauczycieli i likwidacją oddziałów.

Pozytywny wpływ miała na to dobra reklama szkoły i proponowane ciekawe zawody.

W systemie dziennym młodzież uczy się w następujących technikach: technik architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa, weterynarii oraz żywienia i usług gastronomicznych. Oferta jest znacznie szersza, lecz wymienione zawody, młodzież wybiera najchętniej. Pod te kierunki szkoła ma dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,

   Na poziomie zasadniczym kształcenie odbywa się w trzyletniej szkole mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz – są to aktualnie dwa zawody wiodące w Boninie.

Obserwuje się większe zainteresowanie nauką w zsz, w których jest duży udział młodzieży pochodzącej z mniej zamożnych rodzin, która chce się szybciej usamodzielnić. Klasy zasadnicze są znacznie liczniejsze w porównaniu z tymi z lat 2005-2010.

W zaocznych szkołach dla dorosłych, słuchacze kształcą się na dwuletnich kwalifikacyjnych kursach rolniczych, Szkole Policealnej technik rolnik i od września 2013 roku w 2 letniej Szkole Policealnej technik turystyki wiejskiej, który to kierunek umożliwia również zdobycie kwalifikacji rolniczych, a przede wszystkim uczy jak dobrze prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, które może stanowić alternatywne źródło dochodu z prowadzonej produkcji rolniczej.

   W szkołach dziennych dla młodzieży ogółem jest 266* uczniów; w tym chłopcy – 115, dziewczęta – 151. Ze wsi pochodzi 66,5% młodzieży.

Istnieje w środowisku, ogólne przekonanie, że Zespół Szkół w Boninie stanowi bazę kształceniową dla uczniów z Koszalina. Nie jest to opinia w pełni prawdziwa, gdyż w szkołach dziennych dla młodzieży z miasta Koszalina jest tylko 47 osób tj. 17,6%.

Ze wsi jest 177 uczniów, 47 uczniów jest z miast 5-50 tys. mieszkańców, a 42 osoby pochodzi z miejscowości miejsko-gminnych, w których na ogół mieszkańcy zajmują się produkcją rolniczą i usługami związanymi z obsługą rolnictwa.

Przeważający odsetek młodzieży pochodzącej ze wsi rzutuje dodatnio na rolniczy charakter szkoły i potwierdza znaczące jej powiązanie ze środowiskiem. Należy również uwzględnić fakt, że w obecnych uwarunkowanich, zaciera się pojęcie, że tylko młodzież pochodząca ze wsi kultywować będzie w przyszłości tradycje rolnicze, chociaż w większości przypadków tak jest.

Również dobrze, świetnymi specjalistami rolniczymi są uczniowie pochodzący z miasta. Częstym zjawiskiem jest fakt, że młodzież posiadająca wiejskie pochodzenie radzi sobie doskonale w zawodach pozarolniczych (np. lekarze, prawnicy), które od pokoleń nie były znane w ich rodzinach. Jest to wynik dostępnych dla wszystkich zdobyczy cywilizacyjnych jak m.inn. telewizja, komputery, motoryzacja i ułatwione wyjazdy zagraniczne.

Zespół Szkół w Boninie stwarza szerokie możliwości dla osób, które pozostały na wsi, nie mają żadnego zawodu, chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze, bądź przekwalifikować się.

Aktualnie na kursach i w szkołach policealnych o charakterze rolniczym jest 133* słuchaczy w tym 93 osoby ze wsi. W przeważającej części słuchaczami szkół zaocznych są mężczyźni – 97 słuchaczy.

   Głównym zadaniem szkoły, jest stwarzanie uczniom i słuchaczom warunków do nowoczesnego kształcenia, kształcenia „ ku przyszłości”, co wynika z potrzeb unijnego rolnictwa i systematycznego rozwoju obszarów wiejskich.

W tym celu pozyskiwane są dodatkowe – poza budżetowe – środki finansowe z różnych fundacji unijnych. Dużym sukcesem zakończył się w grudniu 2013 roku projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ” Młodzi Profesjonalni”. W trakcie projektu uczniowie uczestniczyli dodatkowo na kursach z zakresu projektowania ogrodów, kulinarnych, mechanicznych, nauki jazdy samochodem i ciągnikiem oraz branżowego języka angielskiego.

Kursy przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i aktywizacji uczniów, wzbogacenia gabinetów lekcyjnych oraz warsztatów szkolnych w cenne pomoce dydaktyczne.

Nowoczesnemu kształceniu służy wymiana zagraniczna grup młodzieży. W 2013 roku młodzież z Bonina oraz grupa pracowników i nauczycieli szkoły uczestniczyła w wyjeździe do Niemiec. Utrzymywane są kontakty ze szkołą rolniczą w Białej Wace na Litwie. W Boninie w grudniu 2013 roku przebywała grupa uczniów ze szkoły rolniczej z Aalborg w Danii.

W celu nowoczesnego kształcenia, znacznie zmodernizowana została baza do kształcenia praktycznego i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów jeszcze w trakcie nauki i zdobycia w końcowym procesie kształcenia – certyfikatu - potwierdzającego wiedzę i umiejętności uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zacieśnione zostały kontakty z instytucjami podlegającymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie wspólnych zadań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych producentów rolnych.

   Internat Zespołu Szkół w Boninie, który został w ostatnim czasie zmodernizowany, służy nie tylko jako miejsce zamieszkania dla młodzieży podczas nauki w szkole, ale także prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, uzupełniająca całokształt procesu nauczania.

   Młodzież w Boninie, ma dobre warunki do rozwoju sportu i innych zajęć pozalekcyjnych.

   Wszystkie te działania stwarzają dobrą reklamę, że szkoła w Boninie jest chętnie wybierana przez młodzież, co zapewnia jej ciągłość funkcjonowania w środowisku i realizowania z powodzeniem zadań statutowych, związanych z kształceniem i upowszechnianiem postępu rolniczego w regionie.

 

* stan na 31.12. 2013r.

  

 

                   Dyrektor

                         Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

                          Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie

                         mgr Dorota Kinga Grabarek

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.