ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Pedagog

PEDAGOG

mgr Katarzyna Sadowska

 

Poradnictwo i konsultacje

pok.207

 

Poniedziałek   8˚˚- 14˚˚

Wtorek           8˚˚- 14˚˚

Środa             9˚˚- 14˚˚

Czwartek       8˚˚- 15˚˚

Piątek             8˚˚- 14˚˚

 

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych

 

Wtorek 14˚˚-22˚˚ (dyżur w internacie p.126)

 

 

Podstawowym działaniem pedagoga jest stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

 

Do zadań pedagoga należą w szczególności:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym z poradnia specjalistyczną,

- podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

- wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wychowawców i rodziców,

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu,

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów,

- wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

-   współpraca z instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.